Publicaties en verslagen

In onderstaande 'bibliotheek' vindt u alle documenten en rapporten terug die in de afgelopen jaren zijn gemaakt. De documenten zijn per thema en chronologisch (jaar van uitgifte) opgeslagen. Op de homepage van deze site publiceren wij de onder nieuwsberichten de meest recente documenten en rapporten. Mocht u toch nog naar een ouder document op zoek zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met communicatie@parkstad-limburg.nl.

ALGEMEEN

2017
Jaarplan 2017

2016
Bestuursrapportage 2016, incl. 2e begrotingswijziging (2016-10-12)
Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (2016-06-15)
Jaarverslag 2015 - deel 1: verslag (2016-06-15)
Jaarverslag 2015 - deel 2: jaarrekening (2016-06-15)
Jaarplan 2016 (2016-04-06)
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad (2016-01-01)

2015
Bestuursrapportage 2015 DB (2015-10-21)
Rapport Wim Deetman en Frans Weekers: Koers houden (oktober 2015)
Begroting 2016 (2015-06-24)
Jaarverslag 2014  (2015-06-24)
Ontwikkelagenda Parkstad Limburg (2015-03-03)
Jaarplan 2015 (vastgesteld: Algemeen Bestuur 2015-01-14)
Verslag conferentie Structuurvisie Wonen Zuid  (9 april 2015)

2014
Instellen bestuurscommissies + toelichting + memo Besluit AB 15102014
Schema behorende bij ABbesluit 15102014 - instellen bestuurscommissies
Samenstelling bestuurscommissies

begroting 2015 (2014-07-09)
jaarverslag 2013 (2014-05-14)
jaarplan 2014  (2014-02-05)
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling  (2014-01-17)

2013
Begroting 2014 (2013-11-27)
Bestuursrapportage 2013  (2013-10-07)
Jaarverslag 2012 (2013-05-27)

2012
Jaarplan 2013 (2012-12-17)
Bestuursrapportage 2012 (2012-10-08)
begroting 2013 (2012-06-25)
Jaarverslag 2011 (2012-05-21)
Terugblik 2011 Parkstad investeert in uitvoering (2012-01-31)
Jaarplan 2012 (2012-01-30)
Subsidieverordening 2012 en beleidsregel (2012-05-22)
Mandaatregeling afhandeling bijdragen Regiofonds

2011
Bestuursrapportage 2011-2 (2011-10-31)
Bestuursrapportage 2011-1 (2011-07-04)
Begroting 2012 meerjarenramingen 2013-2015 (2011-07-04)
Jaarverslag 2010 Mensen, Middelen, Mandaat (2011-05-30)

2010
Begroting 2011 Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (2011-12-13)
Visiedocument Parkstad heeft antwoord (2010-07-31)
Regioprogramma 2010 Naar een duurzaam vitale regio (2010-07-15)
Samenvatting regioprogramma (2010-07-15)
Jaarverslag 2009 Van draagvlak naar slagkracht (2010-05-17)
Samenvatting Jaarverslag 2009 (2010-05-17)
Gemeenschappelijke Regeling (2010-02-22)
Jaarplan 2010 Mensen, Middelen, Mandaat (2010-02-01)

2009
Begroting 2010 (2009-07-13)
Jaarverslag 2008 Route naar Resultaat (2009-06-29)
Regiodialoog We zijn wat we delen: wij zijn Parkstad (2009-03-04)

2008
Jaarplan 2009 Van draagvlak naar slagkracht (2008-12-15)
Gebiedsdocument Parkstad Limburg (2008-11-10)
Perspectief voor Parkstad- reorganisatie 2008 (2008-02-27)
Jaarplan 2008 Route naar resultaat (2008-01-17)

2006
Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010
Op hete kolen eindadvies tot 2030 


ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

2011
Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
BTM-Box "Herstructurering bedrijventerreinen in een krimpregio"

2010
Retailstructuurvisie 2010-2020
Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014

2009
Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg

2008
Brochure Beleef Parkstad

2007
Kadernota Economie 2007-2010
Regionaal uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs, Arbeidsmarkt (2007)


DOCUMENTEN RUIMTE

2016
PALET 3.0

2015
PALET 2.0 - BRUNSSUM
PALET 2.0 - HEERLEN
PALET 2.0 - KERKRADE 
PALET 2.0 - LANDGRAAF
PALET 2.0 - NUTH
PALET 2.0 - ONDERBANKEN
PALET 2.0 - SIMPELVELD
PALET 2.0 - VOERENDAAL

2014
PALET 1.0 - Ambitiedocument Parkstad Limburg Energie Transitie

2011
Intergemeentelijke Structuurvisie - aanvulling Nuth + bijbehorende kaart

2009
Intergemeentelijke Structuurvisie
Intergemeentelijke Structuurvisie - ontwikkelingskaart/ beheer- en sturingskaart
Intergemeentelijke Structuurvisie - Inspraakeindverslag
Intergemeentelijke Structuurvisie - populaire versie

2005
Regionaal structuurplan Parkstad Limburg: toekomstbeeld

2004
Identiteit Parkstad Limburg (januari 2004)


DOCUMENTEN INFRASTRUCTUUR

2011
Actualisatie RVVP

2009
Actieplan FIETS Parkstad Limburg tot 2020

2007
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2020
RVVP - overzicht infrastructurele projecten tot 2010 (kaart)


DOCUMENTEN WONEN

2017
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente BRUNSSUM
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente HEERLEN
Regionale woonvisie PSL - lokale woonvisie gemeente KERKRADE
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente LANDGRAAF
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente NUTH 
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente ONDERBANKEN
Gemeentelijke woonvisie SIMPELVELD - Regionale woonvisie PSL
Regionale woonvisie PSL - onderdeel gemeente VOERENDAAL

2016
STRUCTUURVISIE WONEN ZUID-LIMBURG (15 juli 2016)

2015
Ontwerp Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (17 december 2015)
Regionale Woningmarktprogrammering 2013-2016 (actualisatie, juli 2015)
Geactualiseerde Envelop Herstructurering 2014-2020 (september 2015)

2013
Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen
WONINGBOUWPROGRAMMERING 2012-2013 (ingetrokken 2013-12-11)
Geactualiseerde envelop herstructureringsvisie 2012-2020

2012
Regionale Woonstrategie 2012-2020
Regionale woningbouwprogrammering 2012
Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad- aanvulling Nuth

2011
Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
woonmonitor parkstad limburg 2010
programmeringsmonitor parkstad 2010
leegstandsmonitor parkstad limburg 2010
Toelichting Monitors 2010

2010
Geactualiseerde envelop herstructureringsvisie 2010-2020
Eindrapport MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg
Onorthodoxe maatregelen
Regionale woonmonitor Parkstad Limburg
Transformatieplan 2010-2020
Transformatiefonds Herstructurering op Hoofdlijnen

2009
Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad
Monitor regionale woningbouwprogrammering Parkstad Limburg
Regionale woonvisie 2006-2010
Verkenning Sociale Kernvoorraad
Rapportage Woonwensenonderzoek
Bijlagen rapportage Woonwensenonderzoek
Kijken naar Krimp- corporaties
Kijken naar Krimp- gemeenten

2008
Intrekkingsbeleid bouwvergunningen 
Actieprogramma Zorgwoningen
Programmeringsmonitor 2008
Factsheetboek 2008
Bevolkingsprognoses en prognose woningvoorraadbehoefte 2008-2040
Envelop stedelijke opgaven
Envelop landelijke opgaven

Transformatieopgave PSL 2008-2020 Brunssum
Transformatieopgave PSL 2008-2020 Heerlen
Transformatieopgave PSL 2008-2020 Kerkrade

Parkstad Limburg